Upozornění ohledně ochrany osobních údajů uchazečů

Upozornění ohledně ochrany osobních údajů uchazečů

Skupina GE Vernova se již oddělila od společnosti GE, po tomto oddělení se však systémy náboru a nástupu zaměstnanců skupiny GE Vernova stále nacházejí v období přechodu ze systémů používaných společností GE. Informace o tom, jak společnost GE Vernova a její dceřiné a spřízněné společnosti (společně nazývané GE Vernova) nakládají s údaji, k nimž získaly přístup v rámci procesu náboru společnosti GE Vernova, a jakým způsobem zajišťují jejich ochranu, naleznete zde: Upozornění společnosti GE Vernova ohledně ochrany osobních údajů uchazečů.

Upozornění společnosti GE Vernova ohledně ochrany osobních údajů uchazečů

Úvod

Toto upozornění (upozornění společnosti GE Vernova) popisuje, jak společnost GE Vernova a její dceřiné a spřízněné společnosti (společně nazývané GE Vernova) nakládají s údaji, k nimž společnost GE Vernova získala přístup v rámci procesu náboru, a jakým způsobem zajišťují jejich ochranu.

Tím že poskytnete své Údaje uchazeče společnosti GE Vernova, jak jsou definovány níže, potvrzujete, že:

• jste se s tímto Upozorněním společnosti GE Vernova seznámili a že souhlasíte s tím, že společnost GE Vernova může vaše Údaje uchazeče společnosti GE Vernova zpracovávat v souladu s tímto Upozorněním společnosti GE Vernova,

• jste poskytli veškerá oznámení a získali veškeré souhlasy potřebné k poskytnutí údajů týkajících se jiných osob (např. údajů o referencích ze zaměstnání) a

• vaše Údaje uchazeče společnosti GE Vernova mohou být předávány a zpracovávány po celém světě včetně USA a dalších zemí, které nemusí být považovány za země poskytující stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země, a to pro účely uvedené v tomto Oznámení společnosti GE Vernova a způsobem v tomto Oznámení uvedeným.

Společnost GE Vernova bude Údaje uchazeče společnosti GE Vernova zpracovávat v souladu s tímto Upozorněním společnosti GE Vernova, pokud to ovšem nebude v rozporu s požadavky platných právních předpis. V takovém případě budou mít platné právní předpisy přednost.

Abyste mohli podat nebo zpřístupnit Údaje uchazeče společnosti GE Vernova, je zapotřebí váš souhlas s ustanoveními tohoto Upozornění společnosti GE Vernova. Pokud své Údaje uchazeče společnosti GE Vernova odmítnete podat nebo zpřístupnit, může to mít vliv na vaši možnost ucházet se o zaměstnání nebo obdržet pracovní nabídku.

Toto Upozornění společnosti GE Vernova netvoří součást žádné pracovní smlouvy nabízené uchazečům najímaným společností GE Vernova.

Definice

Údaje uchazeče společnosti GE Vernova jsou identifikovatelné informace, které daná osoba předává společnosti GE Vernova přímo nebo nepřímo v souvislosti s náborovým procesem nebo se sdílením pracovních zkušeností nebo zájmů. Společnost GE Vernova může Údaje uchazeče společnosti GE Vernova shromažďovat přímo od uchazeče o zaměstnání nebo od třetích stran, například v souvislosti s prověřováním osobní či pracovní minulosti nebo s referencemi ze zaměstnání, a to s vaším souhlasem tam, kde to vyžadují právní předpisy. Údaje uchazeče společnosti GE Vernova mohou zahrnovat řadu informací, jako jsou status uchazeče, předchozí zaměstnání/údaje o zaměstnání, vzdělání, výplata, zpětná vazba zaměstnavatele, výsledky dotazníku, kontaktní informace, předchozí adresy nebo jména, další informace poskytnuté uchazečem (např. průvodní dopis), odborné znalosti nebo práce na veřejně sdíleném projektu, číslo řidičského průkazu požadované pro určité pozice, reference a kriminální minulost, pokud to umožňuje zákon.

Zpracování označuje jakoukoliv činnost prováděnou s Údaji kandidáta společnosti GE Vernova, jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, přenášení, upravování, používání, zveřejňování nebo mazání.

Citlivé údaje uchazeče společnosti GE Vernova jsou takové Údaje uchazeče společnosti GE Vernova, které mohou zahrnovat národnost nebo občanství, rasu nebo etnický původ, zdravotní informace, kriminální minulost nebo členství v odborech. Společnost GE Vernova při náboru údaje týkající se náboženství, sexuálního života nebo politických názorů nepožaduje ani nezohledňuje.

Shromažďování

K odesílání Údajů uchazeče společnosti GE Vernova společnosti GE Vernova můžete využít různé metody, a to elektronické i fyzické. Souhlasíte s tím, že kromě shromažďování Údajů uchazeče společnosti GE Vernova přímo od vás může společnost GE Vernova Údaje uchazeče společnosti GE Vernova shromažďovat od třetích stran, například od náborových pracovníků. Bude tak činit v souvislosti s prováděním osobních i pracovních prověrek nebo pracovních referencí (na základě vašeho souhlasu, pokud to vyžaduje zákon), nebo v rozsahu povoleném zákonem z náborových nebo jiných webových stránek, kde jste mohli poskytnout informace o svých pracovních zkušenostech nebo zájmech.

Pokud to vyžaduje zákon, může společnost GE Vernova požadovat další informace týkající se případů, kdy vy nebo někdo z vašich blízkých, a to včetně některých rodinných příslušníků nebo obchodních partnerů, určitým způsobem spolupracuje nebo spolupracoval s vládou. Za těchto okolností vám budou v průběhu řešení vaší žádosti sděleny další pokyny. 

Než společnosti GE Vernova za těmito účely jakékoliv takové informace sdělíte, měli byste o tom informovat veškeré rodinné příslušníky nebo obchodní partnery, u kterých společnost GE Vernova požaduje poskytnutí informací souvisejících s prací ve státní správě, a vyžádat si jejich souhlas.

Zpracování a uchovávání

Společnost GE Vernova zpracovává Údaje uchazeče společnosti GE Vernova pro legitimní účely řízení lidských zdrojů a podnikatelské činnosti. Mezi ně patří identifikace a hodnocení uchazečů o pracovní pozice ve společnosti GE Vernova, vedení záznamů souvisejících s přijímacím procesem, analýza přijímacího procesu a jeho výsledků a provádění prověrek, pokud je povoluje zákon.

Kromě toho mohou být Údaje uchazeče společnosti GE Vernova použity k účelům splnění právních a regulačních požadavků a požadavků na řízení společnosti GE Vernova. Pokud je uchazeč přijat, mohou být Údaje uchazeče společnosti GE Vernova využívány v souvislosti s jeho zaměstnáním, a to v souladu se zásadami ochrany zaměstnaneckých údajů společnosti GE Vernova.

Kromě využití Údajů uchazeče společnosti GE Vernova pro pozici, o kterou se ucházíte, může společnost GE Vernova vaše Údaje uchazeče společnosti GE Vernova uchovávat a používat pro zvážení vaší vhodnosti pro další pracovní pozice. Pokud si nepřejete být zvažováni pro jiné pozice nebo chcete odstranit své Údaje uchazeče společnosti GE Vernova, kontaktujte společnost GE Vernova, jak je uvedeno v části Dotazy, stížnosti, námitky a omezení níže. Pokud to není vyžadováno pro daňové nebo jiné právní účely nebo v souvislosti se zaměstnáváním, jak je uvedeno výše, budou Údaje uchazeče společnosti GE Vernova uchovávány maximálně po dobu tří let.

Sdílení se subjekty společnosti GE a s třetími stranami

pokud uchazeč podá žádost během přechodného období oddělování společnosti, může společnost GE Údaje uchazeče společnosti GE Vernova zpracovávat společně v rámci skupiny General Electric Company zbývajících a samostatných obchodních subjektů GE. Během každého takového přechodného období souvisejícího s oddělováním mají všechny zbývající a samostatné obchodní subjekty GE i nadále povinnost dodržovat požadavky na ochranu údajů popsané v Upozornění společnosti General Electric Company.

Společnost GE Vernova může Údaje uchazeče společnosti GE Vernova předávat externím poskytovatelům, kteří pro společnost GE Vernova vykonávají určité služby. Takoví externí poskytovatelé budou mít k Údajům uchazeče společnosti GE Vernova přístup výhradně pro účely provádění služeb uvedených v příslušné smlouvě o poskytování služeb a společnost GE Vernova vyžaduje, aby takoví poskytovatelé přijali bezpečnostní opatření, která budou v souladu s prvky ochrany uvedenými v tomto Upozornění společnosti GE Vernova.

Od společnosti GE Vernova může být vyžadováno, aby poskytla určité Údaje uchazeče společnosti GE Vernova jiným třetím stranám (1) v souladu se zákonem, (2) za účelem ochrany zákonných práv společnosti GE Vernova v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, nebo (3) v naléhavých případech, kdy může být ohroženo zdraví nebo bezpečnost uchazeče, případně jiné osoby. Kromě toho může společnost GE Vernova v případě reorganizace, fúze, prodeje, utvoření společného podniku, postoupení nebo jiného převodu či převzetí celé společnosti GE Vernova nebo její části předat Údaje uchazeče společnosti GE Vernova příslušným nástupnickým subjektům či stranám.

Mezinárodní přenosy údajů

Společnost GE Vernova působí ve více než 160 zemích celého světa. Údaje uchazečů společnosti GE Vernova proto mohou být předávány a zpracovávány v USA i v dalších zemích, které nemusí být považovány za země poskytující stejnou úroveň ochrany údajů jako vaše domovská země. Společnost GE Vernova dodržuje standardy ochrany údajů zaměstnanců, které jsou v souladu se standardy uvedenými v tomto Upozornění společnosti GE Vernova, a uplatňuje je na svou činnost po celém světě. Společnost GE Vernova navíc přistoupila k dodržování Závazných podnikových pravidel upravujících nakládání s osobními údaji obyvatel Evropské unie. Další informace o závazných podnikových pravidlech společnosti GE Vernova naleznete zde. Postupy společnosti GE Vernova v oblasti ochrany osobních údajů, které jsou popsány v tomto Upozornění společnosti GE Vernova ohledně ochrany osobních údajů uchazečů, jsou v souladu se systémem přeshraničních pravidel ochrany osobních údajů (CBPR) APEC. 

Systém CBPR APEC poskytuje organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi zúčastněnými ekonomikami APEC. Další informace o rámci APEC naleznete zde.

Citlivé údaje uchazeče společnosti GE Vernova

Společnost GE Vernova může provádět prověrky minulosti a prověrky trestněprávní bezúhonnosti, pokud to umožňuje zákon, a může zpracovávat další Citlivé údaje uchazeče společnosti GE Vernova, jako jsou informace o občanství nebo národnosti nebo informace o zdravotním stavu, pokud jsou tyto údaje relevantní pro danou pozici a pokud to umožňuje zákon. Pokud chce společnost GE Vernova shromažďovat Citlivé údaje uchazeče společnosti GE Vernova od třetích stran, upozorní vás na to a dostanete možnost vyjádřit s takovým shromažďováním souhlas. Pokud máte zdravotní postižení a chcete, aby společnost GE Vernova zvážila přizpůsobení vašemu stavu, můžete tyto informace během náborového procesu poskytnout. Pokud společnosti GE Vernova poskytnete Citlivé údaje uchazeče společnosti GE Vernova, souhlasíte s tím, že společnost GE Vernova tyto údaje zpracuje v souladu s tímto Upozorněním společnosti GE Vernova.

Zabezpečení a důvěrnost

Společnost GE Vernova používá technická a organizační opatření sloužící k ochraně integrity, důvěrnosti, zabezpečení a dostupnosti Údajů uchazeče společnosti GE Vernova a k dodržování platných zákonných požadavků na zabezpečení údajů. Společnost GE Vernova omezuje přístup k interním systémům, kde jsou Údaje uchazečů společnosti GE Vernova uloženy, pouze na osoby, které tento přístup potřebují pro oprávněné obchodní účely.

Práva uchazečů společnosti GE Vernova

V souvislosti se svými Údaji uchazeče společnosti GE Vernova můžete uplatňovat následující práva:

Přístup, opravy, smazání a přenositelnost: Společnost GE Vernova vám poskytne přístup k vašim Údajům uchazeče společnosti GE Vernova, které společnost GE Vernova zpracovává, a také k možnostem jejich přenositelnosti, a to v rozsahu požadovaném zákonem ve vaší domovské zemi bez ohledu na místo zpracování Údajů uchazeče společnosti GE Vernova. Můžete si vyžádat opravu nebo vymazání těchto Údajů uchazeče společnosti GE Vernova s výjimkou případů, kdy je jejich uchování vyžadováno vaším smluvním vztahem se společností GE Vernova, kdy tvoří součást právního sporu nebo je jinak vyžadováno zákonem. Pokud bude přístup, oprava, smazání nebo přenositelnost zamítnuta, bude vám sdělen důvod odepření tohoto přístupu. To může zahrnovat kontrolu rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatizované zpracování.

Automatizované rozhodování: Společnost GE Vernova obecně nepřijímá rozhodnutí o náboru ani přijímání zaměstnanců založená výhradně na automatizovaném rozhodování ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně údajů. Pokud se bude společnost GE Vernova spoléhat výhradně na automatizované rozhodování, které by na vás mohlo mít významný dopad, poskytne vám společnost GE Vernova možnost vyjádřit svůj názor, současně poskytne další zákonem vyžadovaná opatření.

Dotazy, stížnosti, námitky a omezení: Odvolání souhlasu se zpracováním vašich Údajů uchazeče společnosti GE Vernova nebo odeslání dotazů, stížností, námitek nebo žádostí na omezení zpracování vašich Údajů uchazeče společnosti GE Vernova můžete provést zasláním písemné žádosti na: Human Resources Data Protection Administrator, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141 nebo e-mailem na adresu [email protected]. Procesy popsané v tomto Upozornění společnosti GE Vernova doplňují veškeré ostatní opravné prostředky a procesy řešení sporů, které poskytuje společnost GE Vernova a/nebo které jsou dostupné podle platných právních předpisů.

Pokud nejste spokojeni s poskytnutým řešením problému ohledně ochrany soukromí nebo používání údajů, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů ve Spojených státech (zdarma) prostřednictvím následujícího odkazu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Přímý marketing

Společnost GE Vernova nebude Údaje uchazeče společnosti GE Vernova používat k tomu, aby vám nabízela jakékoli produkty nebo služby pro osobní nebo rodinnou spotřebu („přímý marketing“), ani nebude Údaje uchazeče společnosti GE Vernova poskytovat třetím stranám pro jejich přímý marketing. Tato omezení se nevztahují na kontaktní či jiné osobní údaje, které byly získány v rámci zákaznického, spotřebitelského nebo jiného než zaměstnaneckého vztahu se společností GE Vernova

Změny tohoto Upozornění

Společnost GE Vernova si vyhrazuje právo toto Upozornění společnosti GE Vernova upravovat uveřejněním změn na příslušných webových stránkách společnosti GE Vernova. Pokud předložíte další Údaje uchazeče společnosti GE Vernova nebo se budete ucházet o práci na pozici v rámci společnosti GE Vernova po nabytí účinnosti upraveného Upozornění společnosti GE Vernova, bude s vašimi Údaji uchazeče společnosti GE Vernova nakládáno v souladu s Upozorněním společnosti GE Vernova platným v té době.

Datum účinnosti: 2. dubna 2024