Bemærkning om kandidatens private oplysninger

Bemærkning om kandidatens private oplysninger

GE Vernova Group er blevet løsrevet fra GE, men efter denne løsrivelse er GE Vernova Groups systemer til rekruttering og on-boarding stadig i overgangsfasen i forhold til de systemer, der bruges af GE. Oplysninger om, hvordan GE Vernova og dets tilknyttede virksomheder (samlet set GE Vernova) håndterer og beskytter data, som de modtager i forbindelse med en rekrutteringsproces hos GE Vernova, kan findes her: Bemærkning om GE Vernova-kandidatens private oplysninger.

Bemærkning om GE Vernova-kandidatens private oplysninger

Introduktion

Denne bemærkning (GE Vernova-bemærkning) oplyser om, hvordan GE Vernova og dets tilknyttede virksomheder (samlet set GE Vernova) håndterer og beskytter data, som de modtager i forbindelse med en rekrutteringsproces hos GE Vernova.

Ved at gøre dine GE Vernova-kandidatdata tilgængelige, som beskrevet nedenfor, bekræfter du, at:

• Du har gennemgået denne GE Vernova-bemærkning og accepterer, at GE Vernova kan behandle dine GE Vernova-kandidatdata i henhold til denne GE Vernova-bemærkning;

• Du har leveret alle meddelelser og modtaget alle tilladelser, der er nødvendige for at levere oplysninger om andre (f.eks. oplysninger om ansættelsesreferencer); og

• Dine GE Vernova-kandidatdata kan overføres og behandles over hele verden, herunder USA og andre lande, som ikke nødvendigvis anses for at give det samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland, til de formål og på den måde, der er specificeret i denne GE Vernova-bemærkning.

GE Vernova vil behandle GE Vernova-kandidatdata i henhold til denne GE Vernova-bemærkning, undtagen, hvis det er i konflikt med kravene i gældende lov, i hvilket tilfælde gældende lov vil have forrang.

Dit samtykke til betingelserne i denne GE Vernova-bemærkning er påkrævet for at indsende eller gøre GE Vernova-kandidatdata tilgængelige. Hvis du afviser at indsende eller gøre dine GE Vernova-kandidatdata tilgængelige, kan det have indflydelse på din mulighed for at ansøge om eller modtage et ansættelsestilbud.

Denne GE Vernova-bemærkning er ikke del af nogen ansættelseskontrakt, der tilbydes kandidater ansat af GE Vernova

Definitioner

GE Vernova-kandidatdata er identificerbare oplysninger, som en person stiller til rådighed for GE enten direkte eller indirekte i forbindelse med rekrutteringsprocessen, eller ved at dele sin erhvervserfaring eller interesser. GE Vernova kan indhente GE Vernova-kandidatdata enten fra en kandidat eller fra tredjeparter, f.eks. i sammenhæng med et baggrunds- eller ansættelsestjek eller en ansættelsesreference, forudsat at du giver dit samtykke, hvis det er påkrævet i henhold til loven. GE Vernova-kandidatdata kan omfatte en række oplysninger, såsom kandidatstatus, arbejdsbaggrund/jobdata, uddannelse, kompensation, feedback fra arbejdsgiver, resultater fra spørgeskemaer, kontaktoplysninger, tidligere adresser eller navne, yderligere oplysninger fra kandidaten (fx et følgebrev), ekspertise eller projektarbejde, der deles offentligt, kørekortnummer, som kræves til visse stillinger, referencer og kriminel baggrund, hvor loven tillader det.

Behandling henviser til enhver handling, der foretages på GE Vernova-kandidatdata, såsom indsamling, registrering, organisering, opbevaring, overførsel, ændring, brug, videregivelse eller sletning.

Følsomme GE Vernova-kandidatdata er GE Vernova-kandidatdata, der kan vedrøre nationalitet eller statsborgerskab, race eller etnisk oprindelse, sundhedsoplysninger, kriminel baggrund eller medlemskab af en fagforening. GE Vernova hverken beder om eller overvejer oplysninger om religion, sexliv eller politiske meninger i forbindelse med rekruttering.

Indsamling

Du kan bruge forskellige elektroniske og papirbaserede metoder til at indsende GE Vernova-kandidatdata til GE Vernova. Du accepterer, at GE Vernova - ud over at indsamle GE Vernova-kandidatdata direkte fra dig - også kan indsamle GE Vernova-kandidatdata fra tredjeparter, fx fra rekrutteringsvirksomheder i forbindelse med en baggrunds- eller ansættelseskontrol eller en ansættelsesreference (med forbehold af dit samtykke, hvor det kræves af lovgivningen) eller, i det omfang loven tillader det, fra en rekrutteringsside eller et andet websted, hvor du muligvis har givet oplysninger om din erhvervserfaring eller interesser.

Hvor det er påkrævet ved lov, kan GE Vernova anmode om yderligere oplysninger om tilfælde, hvor du eller en person tæt på dig, herunder visse familiemedlemmer eller forretningspartnere, arbejder eller har arbejdet med en regering på en specifik måde. I disse tilfælde vil du få yderligere instruktioner i processen med din ansøgning. 

Du skal underrette og søge samtykke fra ethvert familiemedlem eller forretningspartner, som GE Vernova har bedt dig om at levere oplysninger om i forbindelse med dette offentlige arbejdskrav, inden du oplyser sådanne oplysninger til GE Vernova til disse formål.

Behandling og opbevaring

GE Vernova behandler GE Vernova-kandidatdata med henblik på legitime formål inden for personale- og forretningsstyring. Disse omfatter identificering og evaluering af kandidater til GE Vernova-stillinger; registrering i relation til ansættelsesprocesser; analyse af ansættelsesprocessen og resultaterne; samt udførelse af baggrundstjek, hvor dette er tilladt ved lov.

Derudover kan GE Vernova-kandidatdata anvendes til at overholde GE Vernovas juridiske, lovmæssige og ledelsesmæssige krav. Hvis en kandidat ansættes, kan GE Vernova-kandidatdata anvendes i forbindelse med vedkommendes ansættelse i henhold til GE Vernovas politikker for beskyttelse af ansættelsesdata.

Foruden at bruge GE Vernova-kandidatdata til stillingen, som du har ansøgt om, kan GE Vernova opbevare og anvende dine GE Vernova-kandidatdata med henblik på at overveje dig til andre stillinger. Hvis du ikke ønsker at blive overvejet til andre stillinger eller ønsker at fjerne dine GE Vernova-kandidatdata, kan du kontakte GE Vernova som angivet i afsnittet Forespørgsler, klager, indsigelser og begrænsninger nedenfor. Medmindre det kræves af skattemæssige eller andre juridiske årsager eller i forbindelse med ansættelse som angivet ovenfor, vil GE Vernova-kandidatdata blive opbevaret i op til tre år.

Deling med GE-enheder og tredjeparter

GE kan behandle GE Vernova-kandidatdata i fællesskab inden for koncernen General Electric Company med resterende og separate GE-forretningsenheder, når kandidaten ansøger i en overgangsrelateret periode. I en sådan overgangsrelateret periode er alle resterende og separate GE-forretningsenheder fortsat ansvarlige for at overholde de databeskyttelseskrav, som er beskrevet i bemærkningen General Electric Company.

GE Vernova kan overføre GE Vernova-kandidatdata til eksterne tredjepartsudbydere, som leverer visse tjenester til GE Vernova. Sådanne tredjepartsudbydere har udelukkende adgang til GE Vernova-kandidatdata med det formål at udføre de tjenester, der er specificeret i den gældende servicekontrakt, og GE Vernova forlanger, at udbyderne foretager sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med den beskyttelse, der er specificeret i denne GE Vernova-bemærkning.

GE Vernova kan blive pålagt at videregive visse GE Vernova-kandidatdata til andre tredjeparter (1) som loven kræver; (2) for at beskytte GE Vernovas juridiske rettigheder i den udstrækning, det er autoriseret eller tilladt ved lov; eller (3) i en nødsituation, hvor en kandidats eller anden persons sundhed eller sikkerhed kan være i fare. Derudover kan GE Vernova i forbindelse med en omstrukturering, fusion, salg, fælles virksomhed, overdragelse eller anden overførsel eller disponering af hele eller en del af GE Vernovas virksomhed overføre GE Vernova-kandidatdata til efterfølgende enheder eller parter.

Internationale dataoverførsler

GE Vernova opererer globalt i over 160 lande. Derfor kan GE Vernova-kandidatdata muligvis videregives til og behandles i USA og andre lande, der ikke nødvendigvis giver det samme niveau af databeskyttelse som dit hjemland. GE Vernova vedligeholder og anvender standarder for beskyttelse af ansættelsesdata i overensstemmelse med dem, der er angivet i denne GE Vernova-bemærkning, til sine operationer globalt. Derudover har GE Vernova indgået bindende virksomhedsregler for sin håndtering af personlige oplysninger om EU-borgere. Yderligere oplysninger om GE Vernovas bindende virksomhedsregler er tilgængelige her. GE Vernovas praksis for beskyttelse af persondata, som er beskrevet i denne bemærkning om GE Vernova-kandidaternes private oplysninger, er i overensstemmelse med systemet APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). 

Systemet APEC CBPR giver en struktur for organisationer til at sikre beskyttelse af persondata, der overføres mellem de deltagende APEC-økonomier. Yderligere oplysninger om APECs rammer kan findes her.

Følsomme GE Vernova-kandidatdata

GE Vernova kan udføre baggrundstjek og anmode om straffeattest, hvor det er tilladt ved lov, og kan behandle andre følsomme GE Vernova-kandidatdata, f.eks. oplysninger om statsborgerskab, nationalitet eller sundhedsoplysninger, såfremt det er relevant for en stilling og tilladt ved lov. Hvis GE Vernova agter at indsamle følsomme GE Vernova-kandidatdata fra tredjeparter, vil du blive informeret og få lejlighed til at give dit samtykke. Hvis du har et handicap og ønsker, at GE Vernova skal overveje en løsning til dette, kan du give disse oplysninger under rekrutteringsprocessen. I det omfang du stiller følsomme GE Vernova-kandidatdata til disposition for GE Vernova, giver du samtykke til, at GE Vernova behandler disse data i henhold til denne GE Vernova-bemærkning.

Sikkerhed og fortrolighed

GE Vernova benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er udformet til at beskytte integriteten, fortroligheden, sikkerheden og adgangen til GE Vernova-kandidatdata og til at overholde gældende juridiske krav til informationssikkerhed. GE Vernova begrænser adgangen til interne systemer, der opbevarer GE Vernova-kandidatdata, til personer, som har behov for adgang til et berettiget forretningsformål.

GE Vernova-kandidatrettigheder

Du kan benytte dig af følgende rettigheder i forhold til dine GE Vernova-kandidatdata:

Adgang, rettelse, sletning og bærbarhed: GE Vernova giver dig adgang til dine GE Vernova-kandidatdata, som GE Vernova behandler, samt et middel til at gøre disse data bærbare, i det omfang det kræves af lovgivningen i dit hjemland, uanset hvor behandlingen af GE Vernova-kandidatdata finder sted. Du kan bede om rettelse eller sletning af disse GE Vernova-kandidatdata, medmindre opbevaring er påkrævet af dit kontraktforhold med GE Vernova, i forbindelse med en retlig tvist eller som på anden måde krævet ved lov. Hvis adgang, rettelse, sletning eller bærbarhed afvises, får du besked om årsagen til denne afvisning. Dette kan omfatte gennemgang af en beslutning, der udelukkende er taget ved brug af automatiseret behandling.

Automatiserede beslutninger: GE Vernova træffer generelt ikke rekrutterings- eller ansættelsesbeslutninger udelukkende baseret på automatiseret beslutningstagning i henhold til EU’s forordning om beskyttelse af generelle data. I tilfælde af at GE Vernova kun baserer sig på automatiseret beslutningstagning, der kan have en væsentlig indflydelse på dig, vil GE Vernova tilbyde dig en mulighed for at fremsætte dine synspunkter og vil give alle andre garantier, som loven kræver.

Forespørgsler, klager, indsigelser og begrænsninger: Du kan trække dit samtykke til behandling af dine GE Vernova-kandidatdata tilbage eller indsende forespørgsler, klager, indvendinger og/eller anmodninger om, at begrænse behandlingen af dine GE Vernova-kandidatdata ved, at sende en skriftlig anmodning til: Human Resources Data Protection Administrator, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141; via e-mail på [email protected]. Processerne, som beskrevet i denne GE Vernova-bemærkning, er et supplement til alle andre retsmidler og processer til løsning af tvister, som GE Vernova stiller til rådighed og/eller som er tilgængelige i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du har en uafklaret problemstilling vedrørende beskyttelse af persondata eller dataanvendelse, som vi ikke har løst på tilfredsstillende vis, bedes du kontakte vores USA-baserede tredjepartsleverandør af tvistbilæggelse (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Direkte markedsføring

GE Vernova bruger ikke GE Vernova-kandidatdata i forbindelse med at tilbyde dig produkter eller tjenester til personligt eller familiemæssigt forbrug ("direkte markedsføring") eller til at give GE Vernova-kandidatdata til tredjeparter til deres direkte markedsføring. Disse restriktioner gælder ikke for kontaktoplysninger eller andre personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med et kundeforhold, forbrugerforhold eller andet ikke-ansættelsesforhold med GE Vernova

Ændringer af denne bemærkning

GE Vernova forbeholder sig ret til at ændre denne GE Vernova-bemærkning ved at offentliggøre ændringer på relevante GE Vernova-websteder. Hvis du indsender yderligere GE Vernova-kandidatdata eller beder om at komme i betragtning til en GE Vernova-stilling efter ikrafttrædelsesdatoen for en modificeret GE Vernova-bemærkning, vil dine GE Vernova-kandidatdata blive behandlet i overensstemmelse med den GE Vernova-bemærkning, som er gældende på daværende tidspunkt.

Ikrafttrædelsesdato: 2. april 2024