Hakijan tietosuojailmoitus

Hakijan tietosuojailmoitus

GE Vernova -konserni on eronnut GE:stä, mutta eron jälkeen GE Vernova -konsernin rekrytointi- ja perehdyttämisjärjestelmät ovat vielä siirtymässä GE:n käyttämistä järjestelmistä. Tietoa siitä, miten GE Vernova ja sen tytäryhtiöt ja sidosyritykset (yhdessä GE Vernova) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joihin ne saavat pääsyn GE Vernovan rekrytointiprosessin yhteydessä, löydät täältä: GE Vernova -hakijan tietosuojailmoitus.

GE Vernova -hakijan tietosuojailmoitus

Johdanto

Tässä ilmoituksessa (GE Vernova -ilmoitus) kuvataan, miten GE Vernova ja sen tytäryhtiöt ja sidosyritykset (yhdessä GE Vernova) käsittelevät ja suojaavat tietoja, joihin GE Vernovalla on pääsy rekrytointiprosessin yhteydessä.

Antamalla alla määritetyt GE Vernova -hakijatiedot, vahvistat, että:

• olet tutustunut tähän GE Vernova -ilmoitukseen ja hyväksyt, että GE Vernova voi käsitellä GE Vernova -hakijatietoja tämän GE Vernova -ilmoituksen mukaisesti

• olet antanut kaikki ilmoitukset ja hankkinut kaikki suostumukset, joita tarvitaan muita koskevien tietojen antamiseen (esim. tiedot työtodistuksista) ja

• GE Vernova -hakijatietojasi voidaan siirtää ja käsitellä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien Yhdysvallat ja muut maat, joiden ei ehkä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaassasi, tässä GE Vernova -ilmoituksessa määritellyissä tarkoituksissa ja määritellyllä tavalla.

GE Vernova käsittelee GE Vernova -hakijatietoja tämän GE Vernova -ilmoituksen mukaisesti, ellei se ole ristiriidassa sovellettavan lain vaatimusten kanssa, jolloin sovellettavaa lakia noudatetaan ensisijaisesti.

GE Vernova -ilmoituksen määräysten noudattaminen edellyttää suostumustasi GE Vernova -hakijatietojen toimittamiseen tai saataville asettamiseen. Jos kieltäydyt toimittamasta GE Vernova -hakijatietoja tai antamasta niitä saataville, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi hakea tai saada työtarjous.

Tämä GE Vernova -ilmoitus ei ole osa mitään työsopimusta, jota tarjotaan GE Vernovan palkkaamille hakijoille

Määritelmät

GE Vernova -hakijatiedot ovat tunnistamisen mahdollistavia tietoja, jotka henkilö saattaa GE Vernovan saataville joko suoraan tai epäsuorasti rekrytointiprosessin tai työkokemuksen tai mielenkiinnon kohteiden jakamisen yhteydessä. GE Vernova voi kerätä GE Vernova -hakijatietoja suoraan työnhakijalta tai kolmansilta osapuolilta esimerkiksi taustatarkastuksen, työsuhdetarkastuksen tai työtodistuksen yhteydessä, jos olet antanut siihen mahdollisen lain edellyttämän suostumuksesi. GE Vernova -hakijatiedot voivat sisältää monenlaista informaatiota, kuten hakijan status, työhistoriaan/työhön liittyvät tiedot, koulutus, palkkaus, työnantajan palaute, kyselylomakkeen tulokset, yhteystiedot, entiset osoitteet tai nimet, hakijan antamat lisätiedot (esim. saatekirje), asiantuntemus tai julkisesti jaetut projektityöt, ajokortin numero tiettyjen työtehtävien vaatimana, suositukset ja rikosrekisteri, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia GE Vernova -hakijatietoihin kohdistuvia toimia, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, säilyttämistä, siirtämistä, muuttamista, käyttämistä, luovuttamista tai poistamista..

Arkaluonteiset GE Vernova -hakijatiedot  ovat hakijatietoja, jotka voivat liittyä kansallisuuteen, rotuun tai etniseen taustaan, terveyteen, rikosrekisteriin tai ammattiliiton jäsenyyteen. GE Vernova ei pyydä tai ota huomioon tietoja, jotka liittyvät uskontoon, seksielämään tai poliittisiin mielipiteisiin rekrytoinnin yhteydessä.

Kerääminen

Voit käyttää erilaisia sähköisiä ja paperisia menetelmiä toimittaaksesi GE Vernova -hakijatietoja GE Vernovalle. Suostut siihen, että sen lisäksi, että GE Vernova kerää GE Vernova -hakijatietoja suoraan sinulta, GE Vernova voi kerätä hakijatietoja kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi rekrytoijilta, taustan ja työhistorian tarkastuksen yhteydessä tai liittyen työsuositukseen (suostumuksellasi lainsäädännön niin vaatiessa), tai lainsäädännön mahdollistamassa määrin rekrytointi- tai muulta verkkosivustolta, jolle olet saattanut antaa työkokemukseesi tai mielenkiinnon kohteisiisi liittyvää tietoa.

GE Vernova voi lain niin vaatiessa pyytää lisätietoja tapauksista, joissa sinä tai joku muu läheisesi, kuten tietyt perheenjäsenet tai liikekumppanit, työskentelee tai on työskennellyt valtion kanssa tietyllä tavalla. Näissä tapauksissa saat lisäohjeita hakemuksesi yhteydessä. 

Sinun on ilmoitettava kaikille perheenjäsenille tai liikekumppaneille, joista GE Vernova on pyytänyt sinulta tietoja tähän valtion työvaatimukseen liittyen, ja pyydettävä heidän suostumustaan ennen kuin paljastat tällaisia tietoja GE Vernovalle näitä tarkoituksia varten.

Käsittely ja säilyttäminen

E Vernova käsittelee GE Vernova -hakijatietoja laillisiin henkilöstöhallinnon ja liikkeenjohdon tarkoituksiin. Näihin kuuluvat GE Vernovan tehtäviin pyrkivien hakijoiden tunnistaminen ja arviointi, rekrytointiprosesseihin liittyvä kirjanpito, rekrytointiprosessin ja -tulosten analysointi sekä taustaselvitysten tekeminen lain sallimissa rajoissa.

GE Vernova -hakijatietoja voidaan lisäksi käyttää GE Vernovan oikeudellisten, sääntelyyn liittyvien ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien vaatimusten noudattamiseen. Jos hakija palkataan, GE Vernova -hakijatietoja voidaan käyttää hakija työsuhteen yhteydessä GE Vernovan työsuhdetietojen suojaamista koskevien käytäntöjen mukaisesti.

Sen lisäksi, että GE Vernova käyttää GE Vernova -hakijatietojasi siihen tehtävään, johon olet hakenut, GE Vernova voi säilyttää ja käyttää GE Vernova -hakijatietojasi harkitakseen sinua myös muihin tehtäviin. Jos et halua tulla harkituksi muuhun työtehtävään, tai haluat, että GE Vernova -hakijatietosi poistetaan, voit ottaa yhteyttä GE Vernovaan Tiedustelut, valitukset, vastalauseet ja rajoitukset -osiossa täsmennetyllä tavalla. GE Vernova -hakijatietoja säilytetään enintään kolme vuotta, paitsi jos muu on tarpeen vero- tai muita oikeudellisia tarkoituksia tai edellä mainittuja työsuhteita varten.

Jakaminen GE:n yksiköiden ja kolmansien osapuolten kanssa

GE voi käsitellä GE Vernova -hakijatietoja yhdessä GE:n jäljelle jäävien ja eriytettyjen GE:n liiketoimintayksiköiden General Electric Company -konsernissa, kun hakija hakee eroon liittyvän siirtymäkauden aikana. Tällaisen eroon liittyvän siirtymäkauden aikana kaikki jäljelle jäävät ja eriytetyt GE:n liiketoimintayksiköt ovat edelleen vastuussa General Electric Company -tiedotteessa kuvattujen tietosuojavaatimusten noudattamisesta.

GE Vernova voi siirtää GE Vernova -hakijatietoja ulkopuolisille kolmansille palveluntarjoajille, jotka suorittavat tiettyjä palveluita GE Vernovalle. Tällaisilla kolmansilla palveluntarjoajilla on pääsy GE Vernova -hakijatietoihin ainoastaan sovellettavassa palvelusopimuksessa määriteltyjen palveluiden suorittamiseksi, ja GE Vernova vaatii palveluntarjoajia toteuttamaan tässä GE Vernova -tiedotteessa määritettyjen suojatoimien mukaisia turvatoimia.

GE Vernova voi joutua luovuttamaan tiettyjä GE Vernova -hakijatietoja muille kolmansille osapuolille (1) lain edellyttämällä tavalla, (2) GE Vernovan laillisten oikeuksien suojaamiseksi lain sallimissa tai valtuuttamissa rajoissa tai (3) hätätilanteessa, jossa hakijan tai muun henkilön terveys tai turvallisuus voi olla vaarassa. Lisäksi GE Vernova voi siirtää GE Vernova -hakijatietoja seuraajilleen tai muille osapuolille, jos GE Versovan liiketoiminta tai sen osa siirtyy tai luovutetaan kokonaan tai osittain uudelleenjärjestelyn, sulautumisen, myynnin, yhteisyrityksen, luovutuksen tai muun siirron yhteydessä.

Kansainväliset tietosiirrot

GE Vernova toimii maailmanlaajuisesti yli 160 maassa. Näin ollen GE Vernova -hakijatietoja voidaan siirtää ja käsitellä Yhdysvalloissa ja muissa maissa, joiden ei välttämättä katsota tarjoavan samaa tietosuojatasoa kuin kotimaasasi. GE Vernova ylläpitää ja soveltaa toiminnassaan maailmanlaajuisesti työelämän tietosuojastandardeja, jotka ovat yhdenmukaisia tässä GE Vernova -tiedotteessa määriteltyjen standardien kanssa. Lisäksi GE Vernova on sitoutunut noudattamaan sitovia yrityssääntöjä, jotka ohjaavat sen käsittelyä Euroopan unionin asukkaiden henkilötietojen osalta. Lisätietoja GE Vernovan sitovista yrityssäännöistä löytyy täältä. Tässä GE Vernova -hakijan tietosuojailmoituksessa kuvatut GE Vernovan tietosuojakäytännöt ovat APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) System -järjestelmän vaatimusten mukaisia. 

APEC CBPR -järjestelmä tarjoaa organisaatioille viitekehyksen osallistuvien APEC-talouksien välillä siirrettävien henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi. Lisätietoa APEC-viitekehyksestä löytyy täältä.

Arkaluonteiset GE Vernova -hakijatiedot

GE Vernova voi tehdä taustatarkastuksia ja rikostarkastuksia lain sallimissa rajoissa ja käsitellä muita arkaluonteisia GE Vernova -hakijatietoja, kuten kansallisuustietoja tai terveystietoja, kun ne ovat olennaisia työpaikan kannalta ja lain sallimissa rajoissa. Jos GE Vernova aikoo kerätä arkaluonteisia GE Vernova -hakijatietoja kolmansilta osapuolilta, sinulle ilmoitetaan asiasta ja annetaan mahdollisuus antaa suostumuksesi. Jos sinulla on jokin vamma tai toimintarajoite ja haluat, että GE Vernova harkitsee mukautusta, voit ilmoittaa siitä rekrytointiprosessin aikana. Jos annat GE Vernovan käyttöön arkaluonteisia GE Vernova -hakijatietoja, annat suostumuksesi siihen, että GE Vernova käsittelee kyseisiä tietoja tämän GE Vernova -ilmoituksen mukaisesti.

Turvallisuus ja luottamuksellisuus

GE Vernova käyttää teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojaamaan GE Vernova -hakijatietojen eheyttä, luottamuksellisuutta, turvallisuutta ja saatavuutta sekä noudattamaan sovellettavia tietoturvaa koskevia oikeudellisia vaatimuksia. GE Vernova rajoittaa pääsyn GE Vernovan sisäisiin järjestelmiin, joissa on GE Vernova -hakijatietoja, henkilöihin, jotka tarvitsevat pääsyä lailliseen liiketoimintatarkoitukseen.

GE Vernova -hakijaoikeudet

Voit käyttää seuraavia GE Vernova -hakijatietoihin liittyviä oikeuksia:

Pääsy, korjaus, poisto ja siirrettävyys: GE Vernova antaa sinulle pääsyn käsittelemiinsä GE Vernova -hakijatietoihisi sekä mahdollisuuden tehdä näistä tiedoista siirrettäviä kotimaasi lainsäädännön mahdollistamassa mittakaavassa riippumatta siitä, missä GE Vernova -hakijatietoja käsitellään. Voit pyytää kyseisten GE Vernova -hakijatietojen korjausta tai poistoa, paitsi jos GE Vernovan kanssa solmittu sopimussuhde edellyttää tietojen säilyttämistä, oikeusriidan yhteydessä tai jos laki muutoin edellyttää tietojen säilyttämistä. Jos pääsystä, korjauksesta, poistosta tai siirrettävyydestä kieltäydytään, sinulle kerrotaan kieltäytymisen syy. Tähän saattavat kuulua yksinomaan automaattisen käsittelyn avulla tehtävät päätösten tarkistukset.

Automatisoidut päätökset: GE Vernova ei yleensä tee rekrytointi- tai palkkauspäätöksiä, jotka perustuvat ainoastaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettuun automaattiseen päätöksentekoon. Jos GE Vernova turvautuu yksinomaan automaattiseen päätöksentekoon, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia sinuun, GE Vernova antaa sinulle mahdollisuuden ilmaista näkemyksesi ja toteuttaa kaikki muut lain edellyttämät suojatoimet.

Tiedustelut, valitukset, vastalauseet ja rajoitukset Voit perua suostumuksesi hakijatietojesi käsittelyyn tai tehdä tiedustelun, valituksen, vastalauseen ja/tai pyynnön GE Vernova -hakijatietojesi käsittelyn rajoittamisesta lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen: Human Resources Data Protection Administrator, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141, tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Tässä GE Vernova -ilmoituksessa kuvatut menettelyt täydentävät muita GE Vernovan tarjoamia ja/tai sovellettavan lain nojalla käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja ja riidanratkaisumenettelyjä.

Jos sinulla on ratkaisematon tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyvä tapaus, jota emme ole käsitelleet tyydyttävästi, otathan yhteyttä meidän Yhdysvalloissa sijaitsevaan kolmannen osapuolen kiistatilanteiden ratkaisun selvittäjään (ilmaiseksi) osoitteessa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Suoramarkkinointi

GE Vernova ei käytä GE Vernova -hakijatietoja tarjotakseen sinulle tuotteita tai palveluita henkilökohtaiseen tai kotitalouskulutukseen ("suoramarkkinointi") tai antaakseen GE Vernova -hakijatietoja kolmansille osapuolille niiden suoramarkkinointia varten. Näitä rajoituksia ei sovelleta yhteystietoihin tai muihin henkilötietoihin, jotka on saatu GE Vernovan kanssa solmitun asiakas-, kuluttaja- tai muun kuin työsuhteen yhteydessä.

Tämän ilmoituksen muutokset

GE Vernova pidättää oikeuden muuttaa tätä GE Vernova -ilmoitusta julkaisemalla muutoksia GE Vernovan asianomaisilla verkkosivustoilla. Jos toimitat lisää GE Vernova -hakijatietoja tai pyydät, että sinua harkitaan GE Vernova -tehtävään muutetun GE Vernova -ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen, GE Vernova -hakijatietojasi käsitellään kyseisenä ajankohtana voimassa olevan GE Vernova -ilmoituksen mukaisesti.

Voimaantulopäivämäärä: 2.4.2024