Privacykennisgeving voor kandidaten

Privacykennisgeving voor kandidaten

De GE Vernova-groep is afgescheiden van GE, maar na deze afscheiding zijn de wervings- en onboardingsystemen van de GE Vernova-groep nog steeds in overgang van de systemen die door GE gebruikt worden. Informatie over hoe GE Vernova en haar dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven (gezamenlijk GE Vernova genoemd) informatie behandelen en beschermen waartoe zij toegang hebben gekregen in verband met een GE Vernova-wervingsproces, vindt u hier: privacykennisgeving voor kandidaten van GE Vernova.

privacykennisgeving voor kandidaten van GE Vernova

Inleiding

Deze kennisgeving (GE Vernova-kennisgeving) beschrijft hoe GE Vernova en haar dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven (gezamenlijk GE Vernova) gegevens verwerken en beschermen waartoe GE Vernova toegang krijgt in verband met het wervingsproces.

Door uw kandidaatgegevens van GE Vernova, zoals hieronder gedefinieerd, beschikbaar te stellen, bevestigt u dat:

• u deze GE Vernova-kennisgeving hebt gelezen en ermee instemt dat GE Vernova uw kandidaatgegevens van GE Vernova mag verwerken in overeenstemming met deze GE Vernova-kennisgeving;

• u alle kennisgevingen hebt verstrekt en alle toestemmingen hebt verkregen die nodig zijn om informatie over anderen te verstrekken (bijv. informatie over werkreferenties); en

• uw kandidaatgegevens van GE Vernova kunnen wereldwijd worden overgedragen en verwerkt, inclusief de VS en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw eigen land, voor de doeleinden en op de wijze zoals aangegeven in deze GE Vernova-kennisgeving.

GE Vernova zal kandidaatgegevens van GE Vernova verwerken in overeenstemming met deze GE Vernova-kennisgeving, tenzij dit in strijd is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving, in welk geval de toepasselijke wetgeving prevaleert.

Uw toestemming met de bepalingen van deze GE Vernova-kennisgeving is vereist om kandidaatgegevens van GE Vernova te verzenden of beschikbaar te stellen. Als u weigert uw kandidaatgegevens van GE Vernova in te dienen of beschikbaar te stellen, kan dit van invloed zijn op uw vermogen om te solliciteren naar een baan of om een aanbod voor een dienstverband te ontvangen.

Deze GE Vernova-kennisgeving maakt geen deel uit van een dienstverband dat aan kandidaten wordt aangeboden die door GE Vernova zijn aangenomen.

Definities

Kandidaatsgegevens van GE Vernova is identificeerbare informatie die iemand direct of indirect aan GE Vernova beschikbaar stelt in verband met het wervingsproces of het delen van uw werkervaring of interesses. GE Vernova kan kandidaatgegevens van GE Vernova rechtstreeks van een kandidaat of van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole of werkreferentie, afhankelijk van uw toestemming indien wettelijk vereist. Kandidaatgegevens van GE Vernova kunnen diverse informatie bevatten, zoals de status van de kandidaat, werkgeschiedenis/functiegegevens, opleiding, beloning, terugkoppeling van de werkgever, resultaten van vragenlijsten, contactinformatie, eerdere adressen of namen, aanvullende gegevens die door de kandidaat zijn verstrekt (bijv. een sollicitatiebrief), publiekelijk gedeelde expertise of projectwerk, rijbewijsnummer zoals vereist voor bepaalde functies, referenties, en strafrechtelijk verleden waar dit wettelijk is toegestaan.

Verwerking verwijst naar elke actie die wordt uitgevoerd op kandidaatgegevens van GE Vernova, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, overdragen, wijzigen, gebruiken, bekendmaken of verwijderen.

Gevoelige kandidaatgegevens van GE Vernova zijn kandidaatgegevens van GE Vernova die betrekking kunnen hebben op nationaliteit of staatsburgerschap, ras of etnische afkomst, gezondheidsinformatie, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. GE Vernova vraagt niet naar noch houdt rekening met informatie over religie, seksleven of politieke opvattingen in verband met werving.

Verzameling

U kunt verschillende elektronische en papieren methoden gebruiken om in te dienen bij GE Vernova. U gaat ermee akkoord in dat GE Vernova niet alleen kandidaatgegevens van GE Vernova rechtstreeks van u verzamelt, maar ook kandidaatgegevens van GE Vernova van derden kan verzamelen, bijvoorbeeld van recruiters, in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole of een werkreferentie (met uw toestemming indien wettelijk vereist) of, voor zover wettelijk toegestaan, van een wervings- of andere website waar u informatie over uw werkervaring of interesses hebt verstrekt.

Waar dit wettelijk vereist is, kan GE Vernova om aanvullende informatie vragen over gevallen waarin u, of iemand in uw omgeving, inclusief bepaalde familieleden of zakenpartners, op een bepaalde manier met een overheid samenwerkt of heeft samengewerkt. In deze omstandigheden krijgt u aanvullende instructies tijdens uw sollicitatie. 

U moet familieleden of zakenpartners over wie GE Vernova u heeft gevraagd informatie te verstrekken in verband met deze vereiste voor overheidswerk, informeren en toestemming vragen voordat u dergelijke informatie voor deze doeleinden aan GE Vernova bekendmaakt.

Verwerking en bewaring

GE Vernova verwerkt kandidaatgegevens van GE Vernova voor legitieme human resources- en bedrijfsmanagementdoeleinden. Deze omvatten het identificeren en evalueren van kandidaten voor GE Vernova posities; het bijhouden van gegevens met betrekking tot wervingsprocessen; het analyseren van het wervingsproces en de resultaten; en het uitvoeren van achtergrondcontroles, waar wettelijk toegestaan.

Daarnaast kunnen er kandidaatgegevens van GE Vernova worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke en bestuursrechtelijke vereisten van GE Vernova. Als een kandidaat wordt aangenomen, kunnen de kandidaatgegevens van GE Vernova worden gebruikt in verband met zijn/haar dienstverband in overeenstemming met het beleid van GE Vernova voor de bescherming van arbeidsgegevens.

Naast het gebruik van kandidaatgegevens van GE Vernova voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, kan GE Vernova uw kandidaatgegevens van GE Vernova bewaren en gebruiken om u in aanmerking te laten komen voor andere functies. Als u niet in aanmerking wilt komen voor andere functies of als u uw kandidaatgegevens van GE Vernova wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met GE Vernova zoals aangegeven onder Inlichtingen, klachten, bezwaren en beperkingen hieronder. Tenzij dit vereist is voor belasting- of andere wettelijke doeleinden of in verband met een dienstverband zoals hierboven aangegeven, worden de kandidaatgegevens van GE Vernova maximaal drie jaar bewaard.

Delen met GE-entiteiten en derden

GE kan kandidaatgegevens van GE Vernova gezamenlijk verwerken binnen de General Electric Company-groep van overblijvende en afgescheiden GE bedrijfsentiteiten wanneer de kandidaat solliciteert tijdens een aan scheiding gerelateerde overgangsperiode. Tijdens een dergelijke scheidingsgerelateerde overgangsperiode blijven alle overblijvende en afgescheiden GE-bedrijfsentiteiten verantwoordelijk voor naleving van de gegevensbeschermingsvereisten zoals beschreven in de General Electric Company-kennisgeving.

GE Vernova kandidaatgegevens van GE Vernova overdragen aan externe leveranciers die bepaalde diensten voor GE Vernova uitvoeren. Dergelijke externe leveranciers hebben uitsluitend toegang tot kandidaatgegevens van GE Vernova voor het uitvoeren van de diensten die in het toepasselijke servicecontract zijn aangegeven, en GE Vernova eist van de leveranciers dat ze veiligheidsmaatregelen treffen die overeenkomen met de bescherming die in deze GE Vernova-kennisgeving is aangegeven.

GE Vernova kan verplicht zijn bepaalde kandidaatgegevens van GE Vernova aan andere derden te openbaren (1) zoals vereist door de wet; (2) om de wettelijke rechten van GE Vernova te beschermen voor zover wettelijk geautoriseerd of toegestaan; of (3) in een noodgeval waarin de gezondheid of veiligheid van een kandidaat of iemand anders in gevaar kan zijn. Bovendien mag GE Vernova in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere overdracht of vervreemding van alle of een deel van de activiteiten van GE Versova, kandidaatgegevens van GE Vernova overdragen aan een andere persoon.

Internationale gegevensoverdracht

GE Vernova is wereldwijd actief in meer dan 160 landen. Kandidaatgegevens van GE Vernova kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in de VS en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw eigen land. GE Vernova handhaaft en past normen voor de bescherming van arbeidsgegevens toe die overeenkomen met de normen in deze GE Vernova-kennisgeving voor haar wereldwijde activiteiten.Bovendien, heeft GE Vernova bindende bedrijfsregels opgesteld voor de behandeling van persoonlijke gegevens van ingezetenen van de Europese Unie. Verdere informatie over de bindende bedrijfsregels van GE Vernova is hier beschikbaar:De privacypraktijken van GE Vernova, beschreven in deze privacykennisgeving voor kandidaten van GE Vernova, voldoen aan het systeem van APEC aangaande grensoverschrijdende privacyregels (APEC Cross Border Privacy Rules, CBPR). 

Het CBPR-systeem van APEC biedt een kader voor organisaties om bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader vindt u hier.

Gevoelige kandidaatgegevens van GE Vernova

GE Vernova kan achtergrond- en strafrechtelijke controles uitvoeren waar dit wettelijk is toegestaan, en kan andere Gevoelige kandidaatgegevens van GE Vernova verwerken, zoals informatie over staatsburgerschap of nationaliteit of gezondheidsinformatie, wanneer dit relevant is voor een functie en wettelijk is toegestaan. Als GE Vernova van plan is Gevoelige kandidaatgegevens van GE Vernova van derden te verzamelen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en krijgt u de gelegenheid om toestemming te geven. Als u een handicap hebt en wilt dat GE Vernova een aanpassing overweegt, kunt u deze informatie tijdens de wervingsprocedure verstrekken. Voor zover u Gevoelige kandidaatgegevens van GE Vernova beschikbaar stelt aan GE Vernova, geeft u toestemming dat GE Vernova dergelijke gegevens verwerkt in overeenstemming met deze GE Vernova-kennisgeving.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

GE Vernova past technische en organisatorische maatregelen toe om de integriteit, vertrouwelijkheid, veiligheid en beschikbaarheid van de kandidaatgegevens van GE Vernova te beschermen en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging. GE Vernova beperkt de toegang tot interne systemen met de kandidaatgegevens van GE Vernova tot personen die toegang nodig hebben voor een legitiem zakelijk doel.

GE Vernova- kandidaatgegevens

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw kandidaatgegevens van GE Vernova:

Inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid: GE Vernova biedt u toegang tot uw kandidaatgegevens van GE Vernova die GE Vernova verwerkt, en een manier om die gegevens overdraagbaar te maken, voor zover dit wettelijk vereist is in uw eigen land, ongeacht de locatie waar de kandidaatgegevens van GE Vernova worden verwerkt. U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de betreffende kandidaatgegevens van GE Vernova, behalve wanneer bewaring vereist is door uw contractuele relatie met GE Vernova, in het kader van een juridisch geschil of zoals anderszins wettelijk vereist. Als de toegang, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid geweigerd wordt, zal de reden voor de weigering aan u gecommuniceerd worden. Dit kan de herziening inhouden van een beslissing die uitsluitend met behulp van geautomatiseerde verwerking is genomen.

Geautomatiseerde besluiten: GE neemt over het algemeen geen beslissingen m.b.t. werving of indienstneming die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming van de EU. In het geval dat GE Vernova uitsluitend vertrouwt op geautomatiseerde besluitvorming die een aanzienlijke invloed op u zou kunnen hebben, zal GE Vernova u de gelegenheid geven om uw mening kenbaar te maken en zal GE Vernova alle andere waarborgen bieden die de wet vereist.

Inlichtingen, klachten, bezwaren en beperkingen: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw kandidaatgegevens van GE Vernova intrekken of inlichtingen, klachten, bezwaren en/of verzoeken om de verwerking te beperken tot de verwerking van uw kandidaatgegevens van GE Vernova indienen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Human Resources Data Protection Administrator, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141; per e-mail via  [email protected]. De in deze GE Vernova-kennisgeving beschreven processen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen en geschillenbeslechtingsprocessen die door GE Vernova worden geboden en/of die beschikbaar zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Als u onopgeloste zorgen hebt over privacy of gegevensgebruik die we niet naar wens hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de V.S. gevestigde, externe aanbieder van geschillenbeslechting ophttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Directe marketing

GE Vernova zal de kandidaatgegevens van GE Vernova niet gebruiken om u producten of diensten aan te bieden voor persoonlijke of gezinsconsumptie (“directe marketing”) en kandidaatgegevens van GE Vernova niet aan derden verstrekken voor hun directe marketing. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op contactgegevens of andere persoonlijke gegevens die zijn verkregen in het kader van een klant-, consument- of andere relatie niet in loondienst van GE Vernova.

Wijzigingen in deze kennisgeving

GE Vernova behoudt zich het recht voor deze GE Vernova-kennisgeving te wijzigen door wijzigingen op relevante GE Vernova-websites te plaatsen. Als u na de ingangsdatum van een gewijzigde kandidaatgegevens van GE Vernova aanvullende kandidaatgegevens van GE Vernova indient of verzoekt om in aanmerking te komen voor een GE Vernova-positie, worden uw kandidaatgegevens van GE Vernova behandeld volgens de GE Vernova-kennisgeving die op dat moment van kracht is.

Ingangsdatum: 2 april 2024