Integritetsmeddelande för arbetssökande

Integritetsmeddelande för arbetssökande

GE Vernova-koncernen har separerats från GE, men efter denna separation befinner sig GE Vernova-koncernens rekryterings- och integrationssystem fortfarande i en övergångsfas från de system som används av GE. Information om hur GE Vernova och dess dotterbolag och relaterade företag (kollektivt GE Vernova) hanterar och skyddar uppgifter som de har getts åtkomst till i anslutning till GE Vernovas rekryteringsprocess finns här: Integritetsmeddelande för arbetssökande till GE Vernova.

Integritetsmeddelande för arbetssökande till GE Vernova

Inledning

Detta meddelande (meddelande från GE Vernova) beskriver hur GE Vernova och dess dotterbolag och relaterade företag (kollektivt GE Vernova) hanterar och skyddar uppgifter som de har fått åtkomst till i anslutning till GE Vernovas rekryteringsprocess.

Genom att göra dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova tillgängliga enligt beskrivningen nedan bekräftar du att:

• Du har granskat detta meddelande från GE Vernova och godkänner att GE Vernova kan behandla dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova i enlighet med detta meddelande från GE Vernova;

• Du har lämnat eventuella meddelanden och fått de bekräftelser som behövs för att lämna information angående andra (t.ex. information om anställningsreferenser); och

• Dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova kan överföras och behandlas världen över, inklusive i USA och andra länder som kanske inte bedöms ha samma nivå av dataskydd som ditt hemland, för de syften och på det sätt som specificeras i detta meddelande från GE Vernova.

GE Vernova kommer att behandla personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova i enlighet med detta meddelande från GE Vernova, såvida det inte är i konflikt med tillämplig lag då den tillämpliga lagen kommer att ha företräde.

Ditt samtycke till bestämmelserna i detta meddelande från GE Vernova krävs för att skicka in eller göra dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova tillgängliga. Om du nekar till att skicka in eller göra dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova tillgängliga, kan det påverka din möjlighet att ansöka eller få ett erbjudande om anställning.

Detta meddelande från GE Vernova utgör inte en del av ett anställningsavtal som erbjuds arbetssökande som anställs av GE Vernova

Definitioner

Personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova är identifierbar information som en individ gör tillgänglig för GE Vernova antingen direkt eller indirekt i samband med rekryteringsprocessen, eller för att dela med sig av arbetserfarenhet eller intressen. GE Vernova kan samla personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova direkt från en arbetssökande eller från tredje parter, t.ex. i samband med en kontroll av bakgrundsuppgifter eller anställningsreferenser, förutsatt ditt samtycke när det krävs av lag. Personuppgifterna om arbetssökande till GE Vernova kan innefatta en mängd information, som sökandes arbetsstatus, arbetshistorik/jobbdata, utbildning, ersättning, feedback från arbetsgivare, resultat från frågeformulär, kontaktinformation, tidigare adresser eller namn, ytterligare information som tillhandahålls av sökande (t.ex. ett personligt brev ), expertis eller projektarbete som delas offentligt, körkortnummer som krävs för vissa positioner, referenser och utdrag från straffregister där det är tillåtet enligt lag.

Behandling refererar till alla aktiviteter som utförs angående personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova, såsom insamling, registrering, organisering, förvaring, överföring, modifiering, användning, utlämning eller radering.

Känsliga personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova är personuppgifter som kan beröra nationalitet eller medborgarskap, etniskt ursprung, hälsoinformation, utdrag från straffregister eller fackligt medlemskap. GE Vernova begär inte eller beaktar information om religion, sexliv eller politiska åsikter i samband med rekrytering.

Insamling

Du kan använda olika elektroniska metoder eller skicka personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova i pappersformat. Du godkänner att GE Vernova, utöver insamling av personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova direkt från dig, kan samla in arbetssökandens personuppgifter från tredje parter, t.ex. från personalrekryterare i samband med en kontroll av bakgrunds- eller anställningsinformation eller en anställningsreferens (med förbehåll för ditt samtycke när det krävs enligt lag), eller i den utsträckning som det tillåts enligt lag från en webbplats för rekrytering eller annan webbplats där du kan ha lämnat information om din arbetslivserfarenhet eller dina intressen.

När det krävs enligt lag kan GE Vernova be om ytterligare information om fall när du eller någon närstående, inklusive vissa familjemedlemmar eller affärspartner, arbetar eller har arbetat inom en myndighet på ett specifikt sätt. Under dessa omständigheter kommer du att få ytterligare instruktioner under förloppet av din anställningsansökan. 

Du ska informera och be om samtycke från alla familjemedlemmar eller affärspartner som GE Vernova har bett att få information om i relation till kravet att informera om det specifika arbetet på myndigheten innan du lämnar ut informationen till GE Vernova för dessa syften.

Behandling och lagring

Personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova behandlar GE Vernova för legitima personal- och verksamhetssyften. Dessa inkluderar identifiering och utvärdering av arbetssökande till befattningar inom GE Vernova; registrering relaterad till anställningsprocesser; analys av anställningsprocessen och -resultatet; samt kontroller av sökandes bakgrund när det tillåts enligt lag.

Dessutom kan personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova användas för att följa GE Vernovas rättsliga och regulatoriska krav, samt krav relaterade till företagsstyrning. Om en arbetssökande anställs kan personuppgifterna om den personen som arbetssökande till GE Vernova användas i anslutning till hans/hennes anställning, i enlighet med GE Vernovas policy om skydd av anställningsuppgifter.

I tillägg till att använda dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova för den befattning som du har sökt, kan dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova lagras och användas för att ta dig i beaktande för andra befattningar inom GE Vernova. Om du inte vill tas i beaktande för andra befattningar eller vill att dina personuppgifter ska tas bort, kan du kontakta GE såsom specificeras i avsnitten om förfrågningar, klagomål, invändningar och begränsningar nedan. Såvida det inte krävs av skattemässiga eller rättsliga skäl eller i samband med anställning såsom beskrivs ovan, kommer personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova att behållas i högst tre år.

Delning med GE-enheter och tredje parter

GE kan behandla personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova tillsammans med kvarvarande och separerade GE-affärsenheter inom General Electric Company-koncernen när den arbetssökande ansöker under en separationsrelaterad övergångsperiod. Under alla sådana separationsrelaterade övergångsperioder, ansvarar alla kvarvarande och separerade GE-affärsverksamheter för att följa dataskyddskraven som beskrivs i meddelandet från General Electric Company.

GE Vernova kan överföra personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova till externa tredjeparts leverantörer som utför vissa tjänster för GE Vernova. Dessa tredjeparts leverantörer har åtkomst till personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova enbart för syftena att utföra tjänsterna som specificeras i det tillämpliga tjänsteavtalet, och GE Vernova kräver att leverantörerna vidtar säkerhetsåtgärder som överensstämmer med de skydd som specificeras i meddelandet från GE Vernova.

GE Vernova kan behöva lämna ut vissa personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova till andra tredje parter (1) enligt vad som krävs enligt lag; (2) för att skydda GE Vernovas rättsliga intressen i den omfattning som auktoriseras eller tillåts enligt lag; eller (3) i en nödsituation när hälsan eller säkerheten för en arbetssökande eller annan person kan vara i fara. I tillägg till det kan GE Vernova i händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, bildning av samriskföretag, överlåtelse eller annan överföring eller disponering av någon del av GE Vernovas verksamhet, överföra personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova till efterträdande enheter eller parter.

Internationella dataöverföringar

GE Vernova driver sin verksamhet globalt i mer än 160 länder. Därför kan personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova överföras till och behandlas i USA och andra länder som kanske inte bedöms ge samma nivå av dataskydd som ditt hemland. GE Vernova upprätthåller och tillämpar dataskyddsstandarder för anställda inom sina globala verksamheter som överensstämmer med de dataskyddsstandarder som specificeras i detta meddelande från GE Vernova. Dessutom har GE Vernova ingått bindande företagsregler som styr dess behandling av personuppgifter för invånare i Europeiska unionen. Ytterligare information om GE Vernovas bindande företagsregler finns tillgängliga här. GE Vernovas integritetspraxis som beskrivs i detta integritetsmeddelande för arbetssökande till GE Vernova, överensstämmer med Apecländernas gränsöverskridande regelsystem (CBPR-system). 

CBPR-systemet i Apecländerna tillhandahåller organisationer ett ramverk som skyddar personlig information som överförs mellan deltagande Apecländer. Mer information om APEC-ramverket hittar du här.

Känsliga personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova

GE Vernova kan utföra kontroller av bakgrundsuppgifter och begära utdrag från straffregister när det tillåts enligt lag, samt kan behandla andra känsliga personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova, såsom information om medborgarskap och nationalitet eller hälsoinformation, när det är relevant för befattningen eller tillåtet enligt lag. Om GE Vernova avser att samla in känsliga personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova från tredje parter, kommer du att meddelas och få tillfälle att samtycke. Om du har ett handikapp och skulle vilja att GE Vernova gör en handikappanpassning, kan du lämna den informationen under rekryteringsprocessen. I den omfattning som du gör känsliga personuppgifter om dig som arbetssökande till GE Vernova tillgängliga för GE Vernova, samtycker du till GE Vernovas behandling av uppgifterna i enlighet med detta meddelande från GE Vernova.

Säkerhet och konfidentialitet

GE Vernova använder tekniska och organisatoriska åtgärder utformade att skydda integriteten, konfidentialiteten, säkerheten och tillgängligheten för personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova, sant för att följa tillämpliga rättsliga krav på informationssäkerhet. GE Vernova begränsar åtkomsten till interna system som innehåller personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova till att endast innefatta personer som behöver åtkomst för ett legitimt affärssyfte.

Rättigheter för arbetssökanden till GE Vernova

Du kan utöva följande rättigheter relaterat till dina uppgifter som arbetssökande till GE Vernova:

Åtkomst, korrigering, radering och portabilitet: GE Vernova ger dig åtkomst till de uppgifter som företaget behandlar om dig som arbetssökande, samt sättet att göra dessa uppgifter portabla, i den utsträckning som lagen kräver i ditt hemland, oavsett var platsen för behandlingen av dina uppgifter som arbetssökande till GE Vernova finns. Du kan begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova, förutom när lagring krävs därför att du har en avtalsmässig relation med GE Vernova, i samband med en rättslig tvist eller på annat sätt som krävs enligt lag. Om åtkomst, korrigering, radering eller portabilitet nekas, kommer orsaken till nekandet att meddelas dig. Detta kan innefatta granskning av ett beslut som enbart fattas med hjälp av automatiserad behandling.

Automatiserade beslut: GE Vernova fattar i allmänhet inte beslut om rekrytering eller anställning enbart baserat på automatiserade beslut i den mening som avses i EU: s allmänna dataskyddsförordning. I händelse av att GE Vernova förlitar sig enbart på automatiserat beslutsfattande och det skulle ha en betydande inverkan för dig, kommer GE Vernova ge dig tillfälle att uttrycka dina åsikter samt tillhandahålla alla skydd som krävs enligt lag.

Förfrågningar, klagomål, invändningar och begränsningar: Du kan dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova eller skicka in förfrågningar, klagomål, invändningar och/eller begäran om att begränsa behandlingen av dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova genom en skriftlig förfrågan till: Human Resources Data Protection Administrator, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141 USA; eller via e-post till [email protected]. Processerna som beskrivs i detta meddelande från GE Vernova kompletterar alla andra processer för insatser och lösningar vid meningsskiljaktigheter som GE Vernova ställer till förfogande och/eller gör tillgängliga enligt tillämplig lag.

Om du har ett olöst problem gällande sekretess eller dataanvändning som vi inte har behandlat på ett nöjaktigt sätt, kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör av lösningar vid meningsskiljaktigheter (utan kostnad) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Direkt marknadsföring

GE Vernova kommer inte att använda personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova för att erbjuda några produkter eller tjänster för personlig konsumtion eller familjekonsumtion (”direkt marknadsföring”) eller förse tredje parter med personuppgifter om arbetssökande till GE Vernova för direkt marknadsföring. Dessa begränsningar gäller inte för kontaktuppgifter eller andra personuppgifter som inhämtats i samband med en kundrelation, konsumentrelation eller annan relation med GE Vernova som inte avser anställning

Ändringar av detta meddelande

GE Vernova förbehåller sig rättigheten att ändra detta meddelande från GE Vernova genom att publicera ändringarna på relevanta GE Vernova-webbplatser. Om du skickar in ytterligare personuppgifter om dig som arbetssökande till GE Vernova eller begär att tas i beaktande för en befattning inom GE Vernova efter det datum som det ändrade meddelandet från GE Vernova har trätt i kraft, kommer dina personuppgifter som arbetssökande till GE Vernova att hanteras i enlighet med meddelandet från GE Vernova som är i kraft vid den aktuella tidpunkten.

Gäller fr.o.m.: 2024-04-02