Personvernerklæring for kandidater

Personvernerklæring for kandidater

GE Vernova-gruppen er skilt ut fra GE, men etter denne utskillelsen er GE Vernova-gruppens rekrutterings- og on-boarding-systemer fortsatt i en overgangsfase fra systemene som brukes av GE. Informasjon om hvordan GE Vernova og dets datterselskaper og relaterte selskaper (samlet GE Vernova) håndterer og beskytter data som de får tilgang til i forbindelse med en GE Vernova-rekrutteringsprosess, finner du her: GE Vernovas personvernerklæring for kandidater.

GE Vernovas personvernerklæring for kandidater

Introduksjon

Denne erklæringen (GE Vernova-erklæringen) beskriver hvordan GE Vernova og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet, GE Vernova) håndterer og beskytter data som GE Vernova får tilgang til i forbindelse med rekrutteringsprosessen.

Ved å gjøre tilgjengelig dine GE Vernova-kandidatdata, som definert nedenfor, bekrefter du at:

  • Du har gjennomgått denne GE Vernova-merknaden og godtar at GE Vernova kan behandle dine GE Vernova-kandidatdata ifølge denne GE Vernova-merknaden;
  • Du har gitt ev. varsler og innhentet ev. samtykker som er nødvendige for å gi informasjon om andre (f.eks. informasjon om ansettelsesreferanser); og
  • Dine GE Vernova-kandidatdata kan overføres og behandles over hele verden, inkl. USA og andre land som kanskje ikke anses å gi samme nivå av databeskyttelse som ditt hjemland, for de formål og på den måten som er spesifisert i denne GE Vernova-merknaden.

GE Vernova vil behandle GE Vernova-kandidatdata ifølge denne GE Vernova-merknaden, med mindre det finnes i konflikt med kravene i gjeldende lov, i hvilket tilfelle gjeldende lov vil ha forrang.

Ditt samtykke til bestemmelsene i denne GE Vernova-merknaden kreves for å kunne sende inn eller gjøre tilgjengelig GE Vernova-kandidatdata. I tilfelle du nekter å sende inn eller gjøre tilgjengelig dine GE Vernova-kandidatdata, kan det påvirke din mulighet til å søke om eller motta et tilbud om ansettelse.

Denne GE Vernova-merknaden utgjør ikke en del av noen ansettelseskontrakt som tilbys kandidater som ansettes av GE Vernova.

Definisjoner

GE Vernovas kandidatdata refererer til identifiserbar informasjon som en person gjør tilgjengelig for GE enten direkte eller indirekte under rekrutteringsprosessen, eller ved deling av din arbeidserfaring eller interesser. GE Vernova kan samle inn GE Vernova-kandidatdata direkte fra en jobbkandidat eller fra tredjeparter, for eksempel i forbindelse med en bakgrunns- eller ansettelsessjekk eller ansettelsesreferanse, med forbehold om ditt samtykke der loven krever det. GE Vernovas kandidatdata kan inneholde en rekke informasjon, som kandidatstatus, arbeidshistorie/jobbdata, utdannelse, kompensasjon, tilbakemeldinger fra arbeidsgivere, resultater av spørreskjema, kontaktinformasjon, tidligere adresser eller navn, tilleggsinformasjon som er levert av kandidaten (slik som et følgebrev), ekspertise eller prosjektarbeid delt til offentlighet, førerkortnummer som kan kreves for visse stillinger, referanser og straffeattest der det er tillatt ved lov.

Behandling refererer til enhver handling som utføres på GE Vernova-kandidatdata, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring, overføring, modifisering, bruk, utlevering eller sletting.

Sensitive GE Vernovas kandidatdata refererer til GE Vernovas kandidatdata om nasjonalitet eller statsborgerskap, rase eller etnisk opprinnelse, helseinformasjon, straffeattest eller fagforeningsmedlemskap. GE Vernova vil aldri be om eller vurdere informasjon om religion, sexliv eller politiske meninger under rekrutteringsfasen.

Samling

Du kan bruke ulike elektroniske og papirbaserte metoder for å sende inn GE Vernovas kandidatdata til GE Vernova. Du samtykker i at, i tillegg til å samle inn GE Vernovas kandidatdata direkte fra deg, kan GE Vernova samle inn GE Vernovas kandidatdata fra tredjeparter, for eksempel fra rekrutterere, i forbindelse med en bakgrunns- eller ansettelsessjekk eller en ansettelsesreferanse (med forbehold om ditt samtykke der loven krever det) eller, i den grad loven tillater det, fra et rekrutteringsnettsted eller annet nettsted der du kan ha gitt informasjon om din arbeidserfaring eller interesser.

Der det er lovpålagt, kan GE Vernova be om ytterligere informasjon om tilfeller der du, eller noen som står deg nær, inkludert visse familiemedlemmer eller forretningspartnere, arbeider eller har arbeidet med en regjering på en spesifisert måte. I slike tilfeller vil du få ytterligere instruksjoner i forbindelse med din søknad. 

Du bør informere og søke samtykke fra ethvert familiemedlem eller forretningspartner som GE Vernova har bedt deg om å oppgi informasjon om i forbindelse med dette kravet om arbeid for myndighetene, før du utleverer slik informasjon til GE Vernova for disse formålene.

Behandling og oppbevaring

GE Vernova behandler GE Vernovas kandidatdata for legitime personal- og forretningsadministrative formål. Disse inkluderer identifisering og evaluering av kandidater til GE Vernova-stillinger; journalføring knyttet til ansettelsesprosesser; analyse av ansettelsesprosessen og resultatene; og gjennomføring av bakgrunnssjekker, der det er tillatt ved lov.

I tillegg kan GE Vernovas kandidatdata brukes til å overholde GE Vernovas juridiske, regulatoriske og selskapsstyringsmessige krav. I tilfelle en kandidat blir ansatt, kan GE Vernovas kandidatdata brukes i forbindelse med hans/hennes ansettelse i samsvar med GE Vernovas retningslinjer for personvern i ansettelsesforhold.

I tillegg til å bruke GE Vernova-kandidatdata for stillingen du har søkt på, kan GE Vernova beholde og bruke dine GE Vernova-kandidatdata for å vurdere deg for andre stillinger. I tilfelle du ikke ønsker å bli vurdert for andre stillinger eller ønsker å få dine GE Vernova-kandidatdata fjernet, kan du kontakte GE Vernova som angitt under Forespørsler, Klager, Innsigelser og Begrensninger nedenfor. Med mindre det kreves av skattemessige eller andre juridiske årsaker eller i forbindelse med ansettelse som spesifisert ovenfor, vil GE Vernovas kandidatdata oppbevares i maksimalt tre år.

Deling med GE-enheter og tredjeparter

GE kan behandle GE Vernova-kandidatdata i fellesskap innenfor General Electric Company-gruppen av gjenværende og utskilte GE-forretningsenheter når kandidaten søker under en separasjonsrelatert overgangsperiode. I løpet av en slik separasjonsrelatert overgangsperiode forblir alle gjenværende og utskilte GE-forretningsenheter ansvarlige for å overholde kravene til databeskyttelse som finnes beskrevet i General Electric Company-meldingen.

GE Vernova kan overføre GE Vernovas kandidatdata til eksterne tredjepartsleverandører som utfører visse tjenester for GE Vernova. Slike tredjepartsleverandører har tilgang til GE Vernovas kandidatdata utelukkende for å utføre tjenestene som finnes spesifisert i den aktuelle tjenestekontrakten, og GE Vernova krever at leverandørene iverksetter sikkerhetstiltak som er i samsvar med beskyttelsen som er spesifisert i denne GE Vernova-merknaden.

GE Vernova kan bli pålagt å utlevere visse GE Vernova-kandidatdata til andre tredjeparter (1) som påkrevd ved lov; (2) for å beskytte GE Vernovas juridiske rettigheter i den grad det er autorisert eller tillatt ved lov; eller (3) i en nødsituasjon der helsen eller sikkerheten til en kandidat eller annen person kan være i fare. I tillegg kan GE Vernova overføre GE Vernovas kandidatdata til etterfølgende enheter eller parter i tilfelle omorganisering, fusjon, salg, joint venture, overdragelse eller annen overføring eller avhending av hele eller deler av GE Vernovas virksomhet.

Internasjonale dataoverføringer

GE Vernova opererer globalt i over 160 land. Følgelig kan GE Vernovas kandidatdata overføres til og behandles i USA og andre land som kanskje ikke anses å gi samme nivå av databeskyttelse som ditt hjemland. GE Vernova opprettholder og anvender standarder for beskyttelse av ansettelsesopplysninger i samsvar med de som finnes spesifisert i denne GE Vernova-merknaden for sin virksomhet globalt. I tillegg har GE Vernova inngått bindende konsernregler som regulerer behandlingen av personopplysninger om personer bosatt i EU. Mer informasjon om GE Vernovas bindende selskapsregler er tilgjengelig her. GE Vernovas personvernpraksis, som finnes beskrevet i denne personvernerklæringen for GE Vernova-kandidater, er i samsvar med APECs Personvernregler på tvers av landegrensene (CBPR)-systemet. 

APEC CBPR-systemet utgjør et rammeverk for organisasjoner for å sikre beskyttelse av personopplysninger som overføres mellom økonomier som deltar i APEC. Du finner mer informasjon om APEC-rammeverket her.

Sensitive GE Vernova-kandidatdata

GE Vernova kan utføre bakgrunns- og kriminalsjekker der det tillates av lov, og kan behandle andre sensitive GE Vernova-kandidatdata, for eksempel informasjon om statsborgerskap eller nasjonalitet eller helseinformasjon, når det er relevant for en stilling og tillatt ved lov. I tilfelle GE Vernova har til hensikt å samle inn sensitive GE Vernova-kandidatopplysninger fra tredjeparter, vil du bli varslet om dette og få mulighet til å gi ditt samtykke. I tilfelle du har en funksjonshemming og ønsker at GE Vernova skal vurdere en tilrettelegging, kan du angi denne informasjonen under rekrutteringsprosessen. I den grad du gjør sensitive GE Vernova-kandidatdata tilgjengelig for GE Vernova, samtykker du til at GE Vernova behandler slike data i samsvar med denne GE Vernova-merknaden.

Sikkerhet og konfidensialitet

GE Vernova benytter tekniske og organisatoriske tiltak som har som mål å beskytte integriteten, konfidensialiteten, sikkerheten og tilgjengeligheten til GE Vernovas kandidatdata, og for å overholde gjeldende juridiske krav til informasjonssikkerhet. GE Vernova begrenser tilgangen til interne systemer som inneholder GE Vernova-kandidatdata til personer som trenger tilgang for et legitimt forretningsformål.

GE Vernova-kandidatens rettigheter

Du kan utøve følgende rettigheter i forhold til dine GE Vernova-kandidatdata:

Tilgang, Retting, Sletting og Bærbarhet: GE Vernova vil gi deg tilgang til dine GE Vernova-kandidatdata som GE Vernova behandler, samt en måte å gjøre disse dataene overførbare, i den grad det kreves av loven i ditt hjemland, uavhengig av hvor GE Vernova-kandidatdataene behandles. Du kan be om korrigering eller sletting av disse GE Vernova-kandidatdataene, med unntak av der oppbevaring kreves av ditt kontraktsforhold med GE Vernova, i forbindelse med en juridisk tvist, eller som på annen måte kreves av loven. I tilfelle nektelse av tilgang, korreksjon, sletting eller bærbarhet, må årsaken til nektelsen kommuniseres til deg. Dette kan inkludere gjennomgang av en beslutning tatt utelukkende med automatisert behandling.

Automatiserte avgjørelser: Generelt tar GE Vernova ikke rekrutterings- eller ansettelsesbeslutninger utelukkende om automatisert beslutningstaking i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning. I tilfelle GE Vernova utelukkende baserer seg på automatiserte avgjørelser som kan ha en betydelig innvirkning på deg, vil GE Vernova gi deg en mulighet til å uttrykke dine synspunkter og vil sørge for andre garantier som kreves ifølge loven.

Henvendelser, Klager, Innvendinger og Begrensninger: Du har rett til å trekke tilbake samtykke til behandlingen av dine GE Vernova-kandidatdata eller sende inn henvendelser, klager, innsigelser og/eller forespørsler for å kunne begrense behandlingen av dine GE Vernova-kandidatdata ved å sende en skriftlig anmodning til: Human Resources Data Protection Administrator, 58 Charles St., Cambridge, MA 02141; via e-post på [email protected]. Prosessene som finnes beskrevet i denne GE Vernova-merknaden supplerer ev. andre rettsmidler og tvisteløsningsprosesser som tilbys av GE Vernova og/eller er tilgjengelige ifølge gjeldende lov.

I tilfelle du har et spørsmål vedrørende personvern eller personopplysninger som du mener vi ikke har dekket grundig nok, kan du kontakte vår USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Direkte markedsføring

GE Vernova vil ikke bruke GE Vernova-kandidatdata til å tilby deg produkter eller tjenester for personlig eller familieforbruk («direkte markedsføring») eller gi GE Vernova-kandidatdata til tredjeparter for deres direkte markedsføring. Disse begrensningene gjelder ikke kontaktopplysninger eller andre personopplysninger som er innhentet i forbindelse med et kunde-, forbruker- eller annet ikke-ansettelsesforhold med GE Vernova.

Endringer i denne erklæringen

GE Vernova forbeholder seg retten til å endre GE Vernova-merknaden ved å legge ut endringer på relevante GE Vernova-nettsteder. I tilfelle du sender inn ytterligere GE Vernova-kandidatdata eller ber om å bli vurdert for en GE Vernova-stilling etter ikrafttredelsesdatoen for en endret GE Vernova-melding, vil dine GE Vernova-kandidatdata håndteres ifølge GE Vernova-meldingen som gjelder på det tidspunktet.

Ikrafttredelsesdato: 02. april 2024