Oświadczenie o prywatności danych kandydata

Oświadczenie o prywatności danych kandydata

Grupa GE Vernova oddzieliła się od GE. Po tym działaniu systemy rekrutacyjne i on-boardingowe grupy GE Vernova są nadal w fazie przejściowej w stosunku do systemów używanych przez GE. Informacje o tym, w jaki sposób GE Vernova oraz jej spółki zależne i powiązane (łącznie GE Vernova) przetwarzają i chronią dane, do których mają dostęp w związku z procesem rekrutacji GE Vernova, można znaleźć tutaj: Oświadczenie o prywatności danych kandydata GE Vernova.

Oświadczenie o prywatności danych kandydata GE Vernova

Wstęp

Niniejsze oświadczenie (Oświadczenie GE Vernova) opisuje, w jaki sposób GE Vernova oraz jej spółki zależne i powiązane (łącznie zwane GE Vernova) przetwarzają i chronią dane, do których GE Vernova ma dostęp w związku z procesem rekrutacji.

Udostępniając swoje Dane Kandydata GE Vernova, zgodnie z definicją poniżej, kandydat potwierdza:

• zapoznanie się z niniejszą Informacją GE Vernova i wyrażenie zgody na przetwarzanie przez GE Vernova Danych Kandydata GE Vernova zgodnie z niniejszą Informacją GE Vernova;

• dostarczenie wszelkich oświadczeń i uzyskanie wszelkich zgody niezbędnych do przekazania informacji dotyczących innych osób (np. informacji o referencjach dotyczących zatrudnienia); oraz

• że jego Dane Kandydata GE Vernova mogą być przekazywane i przetwarzane na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj macierzysty kandydata, w celach i w sposób określony w niniejszym Oświadczeniu GE Vernova.

GE Vernova przetwarza Dane Kandydata GE Vernova zgodnie z niniejszy Oświadczeniem GE Vernova, chyba że jest to sprzeczne z wymogami obowiązującego prawa, w którym to przypadku obowiązujące prawo będzie miało pierwszeństwo.

Zgoda kandydata na postanowienia niniejszego Oświadczenia GE Vernova jest wymagana w celu przesłania lub udostępnienia Danych Kandydata GE Vernova. Odmowa kandydata na przesłanie lub udostępnienie Danych Kandydata GE Vernova może mieć wpływ na możliwość ubiegania się lub otrzymania oferty zatrudnienia.

Niniejsze Oświadczenie GE Vernova nie stanowi części jakiejkolwiek umowy o pracę oferowanej kandydatom zatrudnionym przez GE Vernova

Definicje

Dane kandydata GE Vernova to umożliwiające identyfikację informacje, które dana osoba udostępnia GE Vernova, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w ramach procesu rekrutacji czy też dzieląc się doświadczeniem zawodowym lub zainteresowaniami. GE Vernova może gromadzić Dane Kandydata GE Vernova bezpośrednio od kandydata do pracy lub od stron trzecich, na przykład w związku z kontrolą przeszłości lub zatrudnienia lub referencjami dotyczącymi zatrudnienia, pod warunkiem uzyskania zgody kandydata, gdy jest to wymagane przez prawo. Dane kandydata GE Vernova mogą obejmować różnego rodzaju informacje, takie jak status kandydata, dane dotyczące obecnego/wcześniejszego zatrudnienia, edukacja, wynagrodzenie, informacje zwrotne od pracodawcy, wyniki ankiet, informacje kontaktowe, wcześniejsze adresy, imiona lub nazwiska, dodatkowe informacje dostarczone przez kandydata (np. list motywacyjny), kompetencje lub publicznie dostępne prace projektowe, numer prawa jazdy, jeżeli jest wymagane na niektórych stanowiskach, referencje oraz informacje o karalności w przypadkach dozwolonych przez prawo.

Przetwarzanie odnosi się do wszelkich działań wykonywanych na Danych Kandydata GE Vernova, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, przechowywanie, przekazywanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub usuwanie.

Dane wrażliwe kandydata GE Vernova to informacje mogące dotyczyć jego narodowości lub obywatelstwa, pochodzenia rasowego bądź etnicznego, informacje dotyczące zdrowia, informacje o karalności lub przynależność do związków zawodowych. GE Vernova podczas procesu rekrutacji nie wymaga ani nie bierze pod uwagę informacji dotyczących religii, życia seksualnego czy opinii politycznych.

Gromadzenie danych

Kandydat może korzystać z różnych metod elektronicznych i papierowych w celu przekazania Danych Kandydata GE Vernova. Kandydat zgadza się, że oprócz gromadzenia Danych Kandydata GE Vernova bezpośrednio od niego, GE Vernova może gromadzić Dane Kandydata GE Vernova od stron trzecich, na przykład od osób zajmujących się rekrutacją, w związku ze sprawdzeniem przeszłości lub zatrudnienia lub referencjami dotyczącymi zatrudnienia (pod warunkiem uzyskania zgody kandydata, gdy jest to wymagane przez prawo) lub, w zakresie dozwolonym przez prawo, ze strony rekrutacyjnej lub innej strony internetowej, na której podano informacje o doświadczeniu zawodowym lub zainteresowaniach.

Tam, gdzie jest to prawnie wymagane, GE Vernova może poprosić o dodatkowe informacje dotyczące przypadków, w których kandydat lub osoba mu bliska, w tym niektórzy członkowie rodziny lub partnerzy biznesowi, współpracuje lub współpracowała z rządem w określony sposób. W takich okolicznościach kandydat otrzyma dodatkowe instrukcje w trakcie składania wniosku. 

Kandydat powinien poinformować i uzyskać zgodę każdego członka rodziny lub partnera biznesowego, którego GE Vernova poprosił o dostarczenie informacji w związku z tym wymogiem pracy rządowej, przed ujawnieniem takich informacji GE Vernova do tych celów.

Przetwarzanie i przechowywanie

GE Vernova przetwarza Dane Kandydata GE Vernova w uzasadnionych celach związanych z zasobami ludzkimi i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Obejmują one identyfikację i ocenę kandydatów na stanowiska w GE Vernova; prowadzenie dokumentacji związanej z procesami zatrudniania; analizowanie procesu zatrudniania i jego wyników; oraz przeprowadzanie kontroli przeszłości, o ile jest to dozwolone przez prawo.

Ponadto Dane Kandydata GE Vernova mogą być wykorzystywane w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i ładu korporacyjnego GE Vernova. Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, Dane Kandydata GE Vernova mogą być wykorzystywane w związku z jego zatrudnieniem zgodnie z polityką ochrony danych osobowych GE Vernova.

Oprócz wykorzystywania Danych Kandydata GE Vernova na potrzeby stanowiska, na które aplikowano, GE Vernova może zachować i wykorzystywać Dane Kandydata GE Vernova w celu rozważenia jego kandydatury na inne stanowiska. Jeżeli kandydat nie wyraża zgody na rozważanie jego kandydatury na inne stanowiska lub chce zażądać usunięcia dotyczących go Danych kandydata GE Vernova, może on skontaktować się z GE Vernova w sposób opisany w części Zapytania, skargi, zastrzeżenia i ograniczenia w dalszej części dokumentu. O ile nie jest to wymagane do celów podatkowych lub innych celów prawnych lub w związku z zatrudnieniem, jak określono powyżej, dane kandydatów GE Vernova będą przechowywane przez maksymalnie trzy lata.

Udostępnianie podmiotom GE i stronom trzecim

GE może przetwarzać Dane Kandydata GE Vernova wspólnie w ramach grupy General Electric Company pozostałych i wydzielonych jednostek biznesowych GE, gdy kandydat aplikuje w okresie przejściowym związanym z separacją. Podczas każdego takiego okresu przejściowego związanego z separacją, wszystkie pozostałe i wydzielone jednostki biznesowe GE pozostają odpowiedzialne za zgodność z wymogami ochrony danych opisanymi w Oświadczeniu General Electric Company.

GE Vernova może przekazywać Dane Kandydata GE Vernova zewnętrznym dostawcom zewnętrznym świadczącym określone usługi na rzecz GE Vernova. Mają oni dostęp do Danych Kandydata GE Vernova wyłącznie w celu świadczenia usług określonych w odpowiedniej umowie o świadczenie usług, a GE Vernova wymaga od dostawców podjęcia środków bezpieczeństwa zgodnych z zabezpieczeniami określonymi w niniejszej Informacji GE Vernova.

GE Vernova może być zobowiązany do ujawnienia określonych Danych Kandydata GE Vernova innym stronom trzecim (1) zgodnie z wymogami prawa; (2) w celu ochrony praw GE Vernova w zakresie dozwolonym lub dozwolonym przez prawo; lub (3) w nagłych przypadkach, gdy zdrowie lub bezpieczeństwo kandydata lub innej osoby może być zagrożone. Ponadto, w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji lub innego przeniesienia lub zbycia całości lub części działalności GE Versova, GE Vernova może przekazać Dane Kandydata GE Vernova następcom lub stronom trzecim.

Międzynarodowe transfery danych

GE Vernova działa globalnie w ponad 160 krajach. W związku z tym Dane Kandydata GE Vernova mogą być przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj kandydata. GE Vernova utrzymuje i stosuje standardy ochrony danych pracowniczych zgodne z tymi określonymi w niniejszej Informacji GE Vernova w swojej działalności na całym świecie. Ponadto GE Vernova zawarła Wiążące Reguły Korporacyjne regulujące przetwarzanie danych osobowych mieszkańców Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat Wiążących Reguł Korporacyjnych GE Vernova można znaleźć tutaj. Praktyki GE Vernova w zakresie ochrony prywatności, opisane w niniejszym Oświadczeniu o prywatności danych kandydata GE Vernova, są zgodne z systemem APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). 

System CBPR APEC stanowi ramy dla organizacji w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC. Więcej informacji na temat ram systemu APEC można znaleźć tutaj.

Wrażliwe dane kandydatów GE Vernova

GE Vernova może przeprowadzać kontrole przeszłości i karalności, jeśli jest to dozwolone przez prawo, i może przetwarzać inne Wrażliwe Dane Kandydata GE Vernova, takie jak informacje o obywatelstwie lub narodowości lub informacje o stanie zdrowia, jeśli jest to istotne dla danego stanowiska i dozwolone przez prawo. Jeśli GE Vernova zamierza gromadzić Wrażliwe Dane Kandydata GE Vernova od stron trzecich, kandydat otrzyma stosowne powiadomienie i możliwość wyrażenia zgody. Jeśli kandydat jest osobą niepełnosprawną i chce, aby GE Vernova rozważył wprowadzenie udogodnień, może on podać tę informację podczas procesu rekrutacji. W zakresie, w jakim kandydat udostępnia GE Vernova Wrażliwe Dane Kandydata GE Vernova, wyraża on zgodę na przetwarzanie takich Danych przez GE Vernova zgodnie z niniejszym Oświdczeniem GE Vernova.

Bezpieczeństwo i poufność

GE Vernova stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę integralności, poufności, bezpieczeństwa i dostępności Danych Kandydata GE Vernova oraz przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji. GE Vernova ogranicza dostęp do wewnętrznych systemów przechowujących Dane Kandydatów GE Vernova do osób, które potrzebują dostępu w uzasadnionym celu biznesowym.

Prawa kandydata GE Vernova

Kandydat może skorzystać z następujących praw w odniesieniu do swoich Danych Kandydata GE Vernova:

Dostęp, korekty, usuwanie i umożliwienie przenoszenia: GE Vernova zapewnia kandydatowi dostęp do jego Danych kandydata Ge Vernova przetwarzanych przez GE Vernova oraz środki do przenoszenia tych danych w zakresie wymaganym przez prawo w kraju kandydata, bez względu na lokalizację procesu ich przetwarzania. Kandydat może zażądać poprawienia lub usunięcia tych Danych Kandydata GE Vernova, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przechowywanie jest wymagane przez stosunek umowny użytkownika z GE Vernova, w kontekście sporu prawnego lub w inny sposób wymagany przez prawo. W przypadku odmowy dostępu, korekty, usunięcia lub umożliwienia przenoszenia kandydat otrzyma informację dotyczącą powodu takiej decyzji. Koncern może jednak wykorzystywać w tym celu przegląd decyzji podejmowanej wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Zautomatyzowane decyzje: GE Vernova z zasady nie przeprowadza procesu rekrutacji ani nie podejmuje decyzji dotyczących zatrudnienia wyłącznie w oparciu o zautomatyzowany proces podejmowania decyzji w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. W sytuacji, gdy GE Vernova opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które mogą mieć znaczący wpływ na użytkownika, GE Vernova zapewni użytkownikowi możliwość wyrażenia opinii i zapewni wszelkie inne zabezpieczenia wymagane przez prawo.

Zapytania, skargi, zastrzeżenia i ograniczenia: Kandydat może wycofać zgodę na przetwarzanie dotyczących go Danych Kandydata GE Vernova lub przedkładać zapytania, skargi, zastrzeżenia i/lub żądania ograniczenia przetwarzania takich danych poprzez wysłanie stosownego wniosku na piśmie na adres: Human Resources Data Protection Administrator (Administrator Ochrony Danych Osobowych), 58 Charles St., Cambridge, MA 02141; pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Procesy opisane w niniejszym Oświadczeniu GE Vernova uzupełniają wszelkie inne środki zaradcze i procesy rozstrzygania sporów zapewniane przez GE Vernova i/lub dostępne na mocy obowiązującego prawa.

Jeżeli nie rozwiązaliśmy w satysfakcjonujący sposób Twoich wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, skontaktuj się z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Marketing bezpośredni

GE Vernova nie będzie wykorzystywać Danych Kandydata GE Vernova w celu oferowania użytkownikowi jakichkolwiek produktów lub usług na użytek osobisty lub rodzinny („marketing bezpośredni”) ani udostępniać Danych Kandydata GE Vernova stronom trzecim w celu prowadzenia przez nie marketingu bezpośredniego. Ograniczenia te nie mają zastosowania do danych kontaktowych lub innych danych osobowych uzyskanych w kontekście relacji klienta, konsumenta lub innej relacji niezwiązanej z zatrudnieniem z GE Vernova.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu

GE Vernova zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Informacji GE Vernova poprzez zamieszczanie zmian na odpowiednich stronach internetowych GE Vernova. W przypadku przesłania dodatkowych Danych Kandydata GE Vernova lub złożenia wniosku o rozpatrzenie kandydatury na stanowisko GE Vernova po dacie wejścia w życie zmienionej Informacji GE Vernova, Dane Kandydata GE Vernova będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą w tym czasie Informacją GE Vernova.

Data wejścia w życie: 02 kwietnia 2024 r.